20 MART HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda özetlerine yer verilen Yargıtay tarafından karara bağlanmış olan davaların veri tabanına kayıtları yapılmıştır. Kayıt kurallarına uygun olarak operasyonel kayba yol açmayan olaylar “diğer olaylar veri tabanına” kaydedilmiştir ve zarar rakamının net olmadığı olaylarda tutar 1 TL seçilmiştir.

Piyasa yapıcısı banka zararı

Piyasa yapıcısı olan banka tarafından hatalı olarak girilen 5 milyon TL’lık kotasyon karşı banka tarafından yarım dakika içerisinde gerçekleştirilmiş ve bankanın 525.000 TL kaybına yol açılmıştır. Kotasyon giren banka karşı bankaya işlemin iptalini teklif etmiş ancak teklifi kabul görmemiştir. Bunun üzerine karşı bankaya zararın tazmini davası açılmıştır. Mahkeme bankanın kendi kusurundan bir hak elde edemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Kredi kartlarına dair kararlar

Davacı talep etmemiş ve teslim almamış olduğu bir kredi kartı sebebiyle takibe uğradığını ve arabasına haciz konulduğunu iddia ederek davalı bankadan uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini istemiştir. Mahkeme manevi tazminata karar vermiştir. Ancak Yargıtay “davacının şahsiyet haklarına bir saldırı bulunmadığından, fiili haciz uygulanmadığı halde salt davacının kendisine ait aracın kaydına haciz şerhi konulması şahsiyet haklarına saldırı niteliğinde olmadığından manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin reddi gerekir” görüşüyle mahkeme kararını bozmuştur.

Telefon operatörü olan müşterinin kredi kartını dükkanına gelen müşterilerin kontör ve telefon faturalarını ödemek amacı ile kullandığını tespit eden banka, kartı kullanıma kapatmış ve biriken chip puanları da iptal etmiştir. Müşteri chip puanların iadesi için dava açmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, müşteri tarafından Yargıtay’a götürülen davada Yargıtay da mahkeme kararını onamıştır.

İpotekli kredilerde takip

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte taşınmaz maliki üçüncü kişi kendisine ödeme isteminin ihbar edilmediğini ileri sürerek takibin iptalini istemiştir. Yargıtay ipotek borçlusu 3. kişiye hesap kat ihtarı tebliğ edilmediği için 3. kişi yönünden borcun muaccel olmadığı ve banka tarafından takip yapılamayacağı belirtilmiştir. Yargıtay mahkeme kararının “ipotek borçlusuna ihtarname tebliğ ettirilmesi ve borç muaccel hale geldikten sonra adı geçen hakkında yeniden takip yapması, daha sonra asıl dosya ile birleştirilmesi konusunda mehil verilmesi” şeklinde olması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay ipotek veren 3. kişi hakkında takip yapılmadığı ve icra emri tebliğ edilmediği için hakkında takip olmayan 3. kişiye ait taşınmazın satışı mümkün olmayacağından yapılan ihalenin de yok sayılacağı yönünde karar vermiştir. Ve “satış ilanının” ipotekli taşınmaz maliki 3. kişiye tebliğ edilmemiş olmasını da ayrıca bir fesih sebebi olarak belirtmiştir.

1.000.000 TL limit ipoteği (üst sınır ipoteği) ile teminat altına alınan kredinin geri ödenmemesi üzerine Bankanın 1.510.340 TL alacağı üzerinden takibe geçmesi üzerine Borçlu (kefil) limiti aşan takibe itiraz etmiştir. Mahkeme borçlunun itirazını reddetmiştir. Yargıtay mahkeme kararını “talep edilen alacağın 1.000.000 TL limitle sınırlı olarak tahsiline” şeklinde düzeltme içeren bir karar olması gerektiği görüşüyle bozmuştur.

Emekli maaşlarına konulacak haciz

SGK ve Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'ndan maaş alan emeklinin maaşına konulacak haciz hakkında Yargıtay Mahkemece incelenmesi gereken konuları sıralamış ve şartların uygunluğu halinde Sandıktan alınan maaşın haczedilebileceğine karar vermiştir.

Yargıtay emeklinin maaş hesabı dışındaki vadeli hesabına konulan haczin doğru bir uygulama olduğuna karar vermiştir.

Yargıtay 89/1 haciz ihbarnamesi alan banka şubesince emekli maaşı hesabı üzerine konulan blokenin emekli maaşı ile sınırlı olmak üzere kaldırılmasına karar vermiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder