8 MAYIS HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda özetlerine yer verilen 3 adet Yargıtay kararının OpRisk veri tabanına girişleri yapılmıştır. Birinci davada, banka kendisine daha önceden bildirilen bir alacağın temliki işleminde ödemeyi halen ilk alacaklıya yapmıştır. İkinci davada, banka daha önce fek ettiği bir ipoteğe dayanarak takibe geçmiştir. Üçüncü davada ise banka müşterinin sözlü talimatı ile işlem yapmış ancak daha sonra müşteri böyle bir talimat vermediğini (ses kayıtları olmasına rağmen) iddia etmiştir.

Yukarıda bahsedilen dava kayıtlarının yanı sıra 9.5.2017 tarih ve 18 nolu SPK Bülteninde yer alan idari para cezaları, yapılan suç duyuruları ve işlem yasaklarına dair kararların veri tabanına kaydı yapılmıştır. 

Yargıtay karar özetleri
 

  • Davacı davalıdan pamuğunu satın alırken davalının devletten alacağı pamuk destekleme primi bedelini de ödeyerek temellük aldığını, bu temlikin davalı bankaya noter aracılığı ile bildirilmesine rağmen davalı bankanın temlike konu alacağı davalıya ödediğini ileri sürerek, tutarın davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkeme davayı reddetmiştir. Yargıtay bankaya tebliğ edilen temlikin geçerli olduğunu, primin davacıya ödenmesi konusunda bankayı bağladığı görüşüne varmış ve mahkemenin kararını bozmuştur.

 

  • Bankanın fek edilen ipotek üzerinden takibe geçtiği olayda davacı borçlu olmadığının tespiti ile takibin iptali ve yapılan takipten dolayı kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, takip yapılmış olsa bile davadan sonra takibin iptaline karar verildiği, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davalı lehine vekalet ücreti takdirine, tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir. Yargıtay dava konusuz kalsa bile dava tarihi itibariyle haklılık durumu değerlendirilerek vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmelidir görüşüyle mahkeme kararını bozmuştur.

 

  • Müşteri ile yapılan telefon görüşmesine istinaden, müşterinin alım talimatı verdiği görüşüyle piyasadan 17 milyon TL’lik devlet tahvili toplanmıştır. Ancak müşteri böyle bir alım talimatı vermediğini ileri sürmüş ve banka tarafından alınan kağıtların elden çıkarılması neticesinde 948.000 TL zarar edilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna istinaden ortak sorumluluk olduğu kararını vermiş ve zararın yarısının müşteri tarafından ödenmesine karar vermiştir. Ancak Yargıtay davalının açık bir talimatının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ve bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekir görüşü ile mahkeme kararını bozmuştur.

 
SPK Bülteninden başlıklar
 

  • Bültende yer alan toplam 3.581 bin TL idari para cezasının 3.309 bin TL'sini "ilgili kurumun sermayesinin %10'unu aşan payların Borsa’da satışı öncesinde Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmemesi ve kamuya açıklanmaması" oluşturmaktadır.

 

  • Üç gayrimenkul değerleme şirketine idari para cezası verilmiştir. RM Ritim Gayrimenkul Değerleme AŞ’ne “muhtelif bildirim, finansal raporlama ve bağımsız denetim yükümlülüklerini mevzuatta düzenlenen sürelerde yerine getirmemesi”; Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ne “değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlara yer verilmemesi”; 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ne “yapılabilecek değerleme faaliyetlerinden sayılmayan, gayrimenkul dışı varlıkların değerlemesinin yapılması” sebebiyle idari para cezası verilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder