22 MAYIS HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

22 MAYIS HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Basel Komitesi Genel Sekreteri William Coen'in, 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Londra'da Uluslararası Finansal Hizmetler Forumu'nda yaptığı konuşma aynı gün BIS’in sitesinde yayınlanmış bulunmaktadır. Coen konuşmasında, Basel Komitesinin sermaye yeterliliği düzenlemelerinde 18 aydır yürütmekte olduğu çalışmalara değiniyor (The Standardised Approach, The Internal Ratings-Based (IRB) approach, Operational risk, Leverage ratio surcharge for global systemically important banks ve Output floor başlıkları altında) ve yapılan revizyon çalışmalarının -output floor haricinde- teknik boyutlarının tamamlandığını ve kısa zamanda yayınlanacağına dair bilgi veriyor. Konuşma metnine izleyen link’den ulaşılabilir. https://www.bis.org/speeches/sp170525.htm

Aşağıda özetlerine yer verilen 4 adet Yargıtay kararının veri tabanına girişleri yapılmıştır. Olayların ilk 2 adedinde banka zararı söz konusudur. Bu olaylar operasyonel kayıp veri tabanına kaydedilmiş ancak zarar tutarı -rakam bilinemediği için- 1 TL olarak seçilmiştir.

İlaveten 26.5.2017 tarih ve 20 nolu SPK Bülteninde yer alan suç duyuruları ve işlem yasaklarına dair kararların veri tabanına kaydı yapılmıştır.

Yargıtay karar özetleri

· Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, dosya masrafı adı altında 13.556 USD'nin kendisinden haksız yere tahsil edildiğini, haksız kesintisinin iadesi amacıyla takip başlattığını, davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek; itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatı talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, takibin 17.351 TL (davacıdan tahsil edilen tutar) üzerinden devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar vermiştir. Yargıtay davacıdan dosya masrafı adı altında yapılan kesintinin dolar olarak mı yapıldığı yoksa TL ile mi yapıldığının araştırılması gerekir ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir açıklamalarıyla mahkeme kararını bozmuştur.

· Banka tarafından konut finansman kredisinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla limit ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilip, borçluya İİK kapsamında icra emri gönderilmiştir. Mahkemece şikâyetin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay ise “Konut Finansman Sözleşmeleri” Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında değerlendirilerek, konut finansmanı sözleşmelerinin düzenlenme koşulları, borçlunun temerrüt durumu, borcun muaccel kılınabilmesi gibi hususlar özel olarak ve ayrıca düzenlenmiştir. Bu sebeple Yargıtay görüşü “icra emrinin tamamının iptal edilerek yerine ödeme emri çıkarılması gerekir” yönünde olmuştur.

· Borçlu, banka tarafından haczedilen taşınmazının haline münasip evi olduğunu ileri sürerek “meskeniyet iddiası” kapsamında haczin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkeme talebi kabul etmiştir. Yargıtay, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipoteklerde meskeniyet iddiasında bulunulamaz, bu olayda ipotek “açılmış ve açılacak krediler için” verilmiştir diyerek meskeniyet iddiasının geçerli olamayacağına hükmetmiş ve mahkeme kararını bozmuştur.

· Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanının organizasyonel nedenler sebep gösterilerek iş akdinin feshedildiği olayda iş akdi feshedilen davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davalı bankanın (delil avansını süresinde yatırmayarak) keşfin yapılamamasına sebebiyet verdiği ve böylelikle iş akdinin haklı olarak feshedildiğini somut bir delil ve belge ile ispat edemediği” gerekçesi ile davanın kabulüne karar vermiştir. 

Yargıtay ise delil avansının süresinde tamamlandığı kabul edilerek fesih konusunda tarafların delilleri değerlendirilmeli, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir görüşüyle mahkeme kararını bozmuştur.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder