17-23 TEMMUZ HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

17 Temmuz haftasında “işten çıkarılan personelin fazla çalışma alacakları” hakkındaki Yargıtay kararları, 14.7.2017’de yayınlanan SPK idari para cezası kararları ve 21.7.2017’de Para Medya’da yer alan banka çalışanının işe iadesine dair haber Basel kriterlerine göre sınıflandırılmış ve veri tabanına kaydedilmiştir.

YARGITAY KARAR ÖZETLERİ

Davacı fazla çalışma alacağı talebiyle dava açmıştır. Yargıtay mahkeme kararının eksik inceleme ile kurulduğunu, “bankalarda cumartesi ve pazar günlerinde çalışma yapılması halinde güvenlik açısından önceden ilgili Emniyet birimlerine yazılı olarak bilgi verildiği gözetilerek yapılacak işin davacının çalışma dönemi belirtilmek suretiyle, davacının görev yaptığı banka şubelerinde cumartesi günleri çalışma yapılıp yapılmadığı hususunun ilgili Emniyet Müdürlüklerinden sorulması gerektiği" görüşüyle mahkeme kararını bozmuştur.

Davacı fazla çalışma alacağı talebiyle dava açmıştır. Yargıtay mahkeme kararının eksik inceleme ile kurulduğunu, kararın “Banka Şubesinin güvenlik sisteminin kurucusu ve takipçisi olan Güvenlik Sistemleri firmasından, şubeye giriş-çıkış kayıtları ile bankalar fazla çalışma yaptıklarında ilgili kolluk kuvvetlerine haber verdiklerinden, banka şubesinin bildirimde bulunduğu ilgili kolluk biriminden kayıtlar getirtilerek” alınması gerektiği görüşüyle mahkeme kararını bozmuştur.

Mahkeme tarafından, şube müdürü olarak çalışan davacının üst düzey yönetici olduğu ve çalışma saatlerini kendisinin belirlediği kabul edilerek fazla çalışma ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiştir. Yargıtay ise davalı bankanın bir kısım genel mektup ve talimatnameler ile şubelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yaptığı ve davacının mesai saatlerinin bağlı bulunduğu üst makamlar tarafından belirlendiği gerekçesiyle fazla çalışma ücret alacağı talebinin reddine karar verilmesini isabetsiz bulmuştur.

Davacı tarafından fazla çalışma alacağı talebiyle dava açılmıştır. Mahkemece şahit beyanları değerlendirilerek yapılan hesaplamaya göre alacak hüküm altına alınmıştır. Yargıtay ise işyerinin kurumsal niteliği dikkate alınarak, sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için banka sistem kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, mahkeme kararının eksik inceleme ile alındığı görüşüyle kararı bozmuştur.

İşten çıkarılan çalışan kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açmıştır. Mahkemece talep kabul edilmiştir. Yargıtay, davacının geçici olarak görevli olduğu dönemde yasaklanmış olan ve iş ile ilgisi bulunmayacak nitelikteki internet sitelerini ziyaret etmesi sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatları istemi yönünden davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir kararına varmış ve mahkeme kararını bozmuştur.

21.7.2017’de ParaMedya’da yer alan haber

İstanbul Anadolu 8. İş Mahkemesi bir banka tarafından verilen iş akdi feshi kararını haksız bularak işe iade kararı vermiştir.

Bankaca, çalışanın verdiği kredinin batması gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilmiş ve çalışan tarafından işe iade davası açılmıştı. Mahkeme bu tür bir davranış için bankaca İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde düzenlenen kınama disiplin cezasının uygulanmayarak doğrudan iş akdinin fesih edildiğini ve takibe atılan kredilerin durumu ile ilgili dosyada bilgi ve belge bulunmadığı gerekçeleriyle işe iade kararı vermiştir.

SPK idari para cezaları

IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ’ne "Kurulun 09.12.2016 tarih ve 34/1205 sayılı Kararı’nın gereklerini yerine getirmemesi" sebebiyle 54 bin TL idari para cezası verilmiştir.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic AŞ (Taç Tarım) ve yönetim kurulu başkanı olan Tahsin Altun’a “finansal tablolarda maddi duran varlıkların, bu varlıklarda gerçekleşen çıkış tutarlarının, değer artışlarının ve buna bağlı olarak öz kaynakların olması gerekenden fazla gösterilmesi sebebiyle 47’şer bin TL, Taç Tarım’a ayrıca “yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve şirketin ana faaliyet konusunu ilgilendiren değişikliklere izahnamede yer vermemesi” sebebiyle 22 bin TL  idari para cezası verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’ne Taç Tarım ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda “bağımsız denetimin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi” sebebiyle 47 bin TL idari para cezası verilmiştir.

GCM Menkul Kıymetler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda firmaya muhtelif sebeplerle 8 konu başlığı altında 931 bin TL idari para cezası verilmiştir.

Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon San ve Tic AŞ’ne özel durum açıklamalarındaki hatalar ve aksaklıklarla ilgili olarak toplamda 2.3 milyon TL idari para cezası verilmiştir. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder