BASEL KOMİTESİ AÇIKLAMALARI

Basel Komitesi tarafından son 2 haftada 6 açıklama yapıldı. Bunların 2 tanesi Sıkça Sorulan Sorular, 2 tanesi istişare dokümanı ve 2 tanesi de çalışmalar hakkında bilgi veren dokümanlar. Açıklamaların Türkçe çevirileri aşağıda bulunabilir.
 
Yapısal Blok 3 açıklama gereklilikleri: Muhasebe uygulamalarına ilişkin yönetmelik hükümleri – istişare dokümanı

22 Mart 2018

Komite bugün, beklenen kredi kaybı (ECL) muhasebe modelini uygulayan ülkeler ve muhasebe uygulamalarına ilişkin yönetmelik hükümleri için geçiş düzenlemelerini benimseyen ülkeler için Yapısal Blok 3 ilave açıklama gerekliIiklerinde teknik bir değişiklik yayınladı. Söz konusu değişiklik, kullanıcılara, beklenen kredi kaybının yasal sermaye üzerindeki geçiş dönem etkilerini tam olarak yansıtan açıklamalar ile birlikte, ara dönemde standart risklere karşı genel ve özel karşılıkların tahsisinde uygulanacak  muhasebe hükümleri hakkında daha fazla bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Teknik değişiklikler, doğası gereği önemli olmayan, ancak standartlarda mevcut metne dayanarak net bir şekilde çözülemeyen değişiklikler olarak tanımlanmaktadır.

Komite, değişiklik önerisi hakkındaki yorumları 4 Mayıs 2018 tarihine kadar beklemektedir. Görüş sahibinin aksine bir talebi olmadıkça tüm görüşler Bank for International Settlements’ın internet sitesinde yayınlanacaktır.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d435.htm

Piyasa riski için asgari sermaye yeterliliğinde yapılan revizyonlar – istişare dokümanı

22 Mart 2018

Basel Bankacılık Denetim Komitesi Ocak 2016'da, piyasa riski için standart asgari sermaye yeterliliği dokümanını yayınladı.

Bu istişare dokümanında yer alan öneriler, Basel Komitesi'nin standardın uygulanması ve etkinliğini gözlemlerken tespit ettiği sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

İstişare dokümanı, standardın aşağıdaki yönlerinde önerilen değişiklikleri içermektedir:

  • Risk duyarlılığını arttırmak için standartlaştırılmış yaklaşımın ölçümlerinde değişiklikler;
  • Genel faiz riski, özvarlık riski ve döviz riski için standartlaştırılmış yaklaşım risk ağırlıklarının yeniden kalibre edilmesi;
  • Bir bankanın iç risk yönetimi modellerinin her bir alım-satım masasının risklerini uygun bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını belirlemek için yapılacak değerlendirme süreçlerinde değişiklikler;
  • İç modelleme için uygun risk faktörlerinin belirlenmesi için gereksinimlere açıklık getirilmesi; ve
  • Piyasa riski sermaye yeterliliğine tabi olan risklerin kapsamına dair açıklamalar.

 
Buna ek olarak, Komitenin Haziran 2017 standardizasyon yaklaşımına basitleştirilmiş bir alternatif önerilerisiyle ilgili istişaresini müteakiben bu istişare dokümanı,  daha düşük piyasa riskine açık olan bankaların sermaye gereksinimlerini belirlemekte kullanılmak üzere Basel II standart yaklaşımının yeniden kalibre edilmesini önermektedir.

Komite, bu istişlare dokümanının ve önerilen standart metnin tüm yönleriyle ilgili yorumlara memnun olacaktır. Öneriler hakındaki yorumlar 20 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar buraya yüklenmelidir. Görüş sahibi tarafından aksi talep edilmedikçe tüm yorumlar Bank for International Settlements’ın internet sitesinde yayınlanacaktır.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm
 
Piyasa riski sermaye gereksinimi hakkında sık sorulan sorular

22 Mart 2018

Ocak 2016'da, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, standart piyasa riski minimum sermaye yeterliliğini yayınladı. Bu gereksinimlerin global ölçekte tutarlı bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için, Komite, sıkça sorulan soruları (SSS) düzenli olarak gözden geçirmeyi ve cevapları standartların teknik açıklamalarıyla birlikte ve rehberlik sağlayacak yorumlarla beraber yayınlamayı kabul etmiştir.

Bugün yayınlanan dokümanda, revize edilmiş piyasa riski standardı hakkındaki ikinci SSS seti yer almaktadır ve daha önceki SSS bölümlerinde yayınlanmış olanlarla bir araya getirilmiştir. Sorular ve cevaplar standart yaklaşımın, içsel model yaklaşımının ve standardın uygulama kapsamının açıklığa kavuşturulmasını içermektedir.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d437.htm
 
Basel III standart yaklaşım - karşı taraf kredi riski ölçümü hakkında sıkça sorulan sorular

22 Mart 2018

2014 yılı Mart ayında, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, karşı taraf kredi riskini ölçmek için standart yaklaşımı yayınladı. Bu gereksinimlerin global ölçekte tutarlı bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için, Komite, sıkça sorulan soruları (SSS) düzenli olarak gözden geçirmeyi ve cevapları standartların teknik açıklamalarıyla birlikte ve rehberlik sağlayacak yorumlarla beraber yayınlamayı kabul etmiştir.

Bugün yayınlanan dokümanda, standard hakkındaki ikinci SSS seti daha önceki SSS serilerinde yayınlanmış olanlarla birleştirilmiş olarak yer almaktadır.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d438.htm

Döngüsel sermaye tamponunun sektörel uygulamasına doğru: literatür taraması

28 Mart 2018

Bu yazının amacı (sektörel) döngüsel sermaye tamponu hakkında mevcut literatürü gözden geçirmektir. Bu konuyu doğrudan ele alan literatür nispeten az olduğu için, çalışma dolaylı olarak ilişkili olan belgeleri de içermektedir. Teorik ve ampirik literatürden edinilen bilgi Basel III çerçevesinde yer alan döngüsel sermaye tamponunun (CCyB) CCyB'nin sektörel uygulamasına doğru genişletilip genişletilemeyeceğine ışık tutmak için kullanılır. Amaç, incelenen literatürün kapsamlı bir özetini sunmak yerine, görüşmelerde yeterince güçlü argümanlar olarak hizmet edebilecek odaklanmış mesajlar çıkarmaktır.

Genel olarak, literatür taraması, sektörel makro ihtiyati araçlar için bir gereksinim olduğunu,  ve sektörel bir CCyB'nin hem Basel III CCyB, hem de makro ihtiyati araç setindeki  hedefler için yararlı bir tamamlayıcı olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, hem geniş tabanlı hem de sektörel, döngüsel sermaye tamponları, kendilerine atfedilebilecek farklı hedeflere ulaşma yeteneklerini değerlendirmek için büyük ölçüde test edilmemiştir ve daha ampirik bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.

Ayrıca, CCyB'nin sektörel bir uygulaması, sektörel bir CCyB'nin ne zaman aktive edileceği ve Basel III CCyB ile diğer (hedefli) araçlarla etkileşimleri hakkında yöntemlerin tanımlanması gibi çeşitli operasyonel zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu aynı zamanda makro ihtiyatlı sermaye tamponu çerçevesine ek bir karmaşıklık katmanı da ekleyecektir. Sektörel bir CCyB ile ilgili politika çerçevesinin daha da geliştirilmesi için hayati öneme sahip olsa da, söz konusu operasyonel konular bu yazının kapsamı dışındadır.

https://www.bis.org/bcbs/publ/wp32.htm
 
Denetimin erken müdahelesi için çerçeveler

29 Mart 2018

Basel Bankacılık Denetim Komitesi bugün, dünyanın dört bir yanındaki denetleyicilerin, denetimin erken müdahalesini desteklemek için ne gibi, çerçeve, süreç ve araçlar benimsediklerini ortaya koyan bir uygulama kapsamı çalışması olan Çerçeveleri yayınladı.

Küresel finansal krizden bu yana denetleyici otoriteler, erken denetleme müdahalesinin bir bankanın taahhütlerini yerine getirememe olasılığını ve bunun etkisini azaltarak finansal istikrarı nasıl destekleyebileceği konusuna dikkatlerini giderek yoğunlaştırmaktadırlar. Denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi, erken aşamada tespit ve müdahalenin, sorunların artması ya da akut hale gelmesinin önlenmesi açısından çok önemli olduğu konusunda ortak bir anlayış mevcuttur.

Krizden bu yana denetim uygulamalarında bu hususta önemli gelişmeler olmuştur. Ulusal denetim otoriteleri, risk temelli denetim değerlendirmelerine hem nicel hem de nitel öğeler dahil ederek daha ileriye dönük yaklaşımlar benimsemiştir. Kurumlara özel denetime ek olarak, denetim otoriteleri, ortaya çıkan riskleri ve potansiyel sorunlu bankaları daha iyi tespit etmek için aynı zamanda kendi araç setinin bir parçası olarak kıyaslama (benchmarking) çalışmaları ve tematik değerlendirmeler de benimsiyorlar. Pek çok ulusal otorite de bu yaklaşımları desteklemek için organizasyonel değişiklikler geçirmiş ve erken denetim aksiyonlarının alınmasını ve izlenmesini sağlamak için özel ekipler ve gözetim fonksiyonlarını uygulamaya koymuştur.

Bu çalışma, gözlemlenen uygulamalara dayanarak  denetçiler tarafından alınan erken denetleme aksiyonlarının sadece denetçilerin uzmanca kararlarına değil, aynı zamanda büyük ölçüde örgütsel alt yapıya dayandığını göstermektedir: (i)  risklerin erken tespitini en üst düzeye çıkarmak için denetimin dikey ve yatay risk değerlendirmelerinin güçlendirilmesi; (ii) aksiyonların ne zaman alınması gerektiğine dair net bir çerçeve; ve (iii) denetimin geliştirilmesini ve kapasite yaratılmasını destekleyen iç yönetim süreçleri ve programları.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d439.htm
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder